آخرین اخبار مدارس


03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

13 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

05 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 خرداد دبستان دخترانه سما

28 خرداد دبستان دخترانه سما

28 خرداد دبستان دخترانه سما

28 خرداد دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

معماهای انگشتی/ طبیعت

در شناسنامه کتاب نام

«معماهای انگشتی»

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرسش های قرآنی

حمید کمالی

پاسخ های مطهری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

• الهام رسالت نهايي شما

وين داير

• الهام رسالت نهايي

دبستان دخترانه سما

دنیای رنگی رنگی

سعید امیری

آموزشی

دبستان دخترانه سما

آب چال

گریم بیس

رمان-داستان

دبستان دخترانه سما

جودی انجمن تشکیل می دهد

مگان مک دونالد

رمان-داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

تایپ با واژه پرداز word

گاج

رایانه

دبستان دخترانه سما

اسم من گونی برد گرین است

لوئیس لوری

رمان-داستان

دبستان دخترانه سما

سی شعر سی ضرب المثل

مریم اسلامی

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

با خالق هستی

فریبا مقدن

با خالق هستی

دبستان پسرانه سما

نازنین و کلاغ خبرچین

سوسن قنای

فصل زمسان

دبستان پسرانه سما

من که هستم

ناصر کشاورز

من که هستم

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 1

مريم ميرزائي ازندرياني

1382/07/01